Rira Oil Ideal Management Examine

 Rira Essential oil Strategic Supervision Analyse Article

RIRA SH. A NE KENDVESHTRIM TE PERGJITHSHEM

Shoqeria " RIRA You will need. A. ” ka filluar veprimtarine electronic saj ekonomike e tregtare ne fushen e karburanteve me 08. 03. 1992 me statusin e nje Shoqerie myself Pergjegjesi te Kufizuar (sh. p. e. ) fillimisht me seli ne Librazhd dhe me vone nenni Tirane. Shoqeria " RIRA” Sh. A eshte nje nga operatoret private kryesore ne tregtimin e karburanteve e te lubrifikanteve eine Shqiperi. Percibir zoteron rreth 20-25 % te tregut dhe synon zgjerimin electronic prezences ze saj prane konsumatoreve eine te gjithe territorin e Shqiperise si dhe nenni vendet fqinje. Me vendimin Nr. 21426 dt. 02. 06. 99 te gjykates se rrethit Tirane " RIRA” u transformua nenni Shoqeri Anonime me ortak te vetem Z. Xhevat RIRA. Shoqeria Anonime " RIRA” eshte e rregjistruar ne organet Tatimore te Tiranes myself Nr. Nipti J 91817005 I, dhe Kod Fiskal 3708105. Gjithashtu shoqeria " RIRA” eshte licensuar myself Licencen Defined Nr. 1 ) dt. 07. 07. 1999 " Every Tregtimin myself Shumice te Karburanteve dhe Lubrifikanteve”. Selia e shoqerise " RIRA ” Sh. A. ndodhet ne rrugen " Ali Demi, Nr. 110, Tirane, Shqiperi. Percibir ka tochterunternehmen ne qytetet me te rendesishme te Shqiperise si: Tirane, Elbasan, Korce dhe Gjirokaster. Kompania " RIRA”Sh. A nuk ka asnje detyrim fiskal ndaj shtetit. Punojme myself banka te klasit te pare si: Raiffeisen Lender, Banka Amerikane e Shqiperise, Tirana Bank, Banka Popullore etj. Investimi me i rendesishem i actually kompanise " RIRA” You will need. A eshte ndertimi i actually depozitave te karburantit myself kapacitet 24 000 m3, ne zonen bregdetare te Porto Romano Durres. Ajo ka nenni pronesi te saj edhe nje stacion depozitimi ne Vaqarr – Tirane me kapacitet 1100 m3. Ka vendosur rreth 40 reklama dhe simbole te saj dhe ka kontrata shitjeje e marreveshje eksluzive myself rreth 110 stacione shitjeje ne Shqiperi e Kosove. Ne strategjine e zhvillimit te saj " RIRA” Sh. A. synon te vendose simbolet e saj ne 50 stacione te shitjes me pakice te karburanteve duke i transformuar ato eine struktura moderne e multifunksionale. Shoqeria " RIRA” You will need. A. ka parkun at the vet te transportit qe perbehet nga 16 autobote te kapaciteteve te ndryshme te cilat transportojne rreth 300 m3 njeheresh. MISIONI

Shoqeria " RIRA” You will need. A eshte nje nga operatoret personal kryesore nenni tregtimin elizabeth karburanteve e te lubrifikanteve ne Shqiperi qe ka per qellim tregtimin e sasive te medha te karburanteve dhe lubrifikanteve qe mundesohet dhe nga depozitat dhe stacionet e shitjes si dhe nga autobote te kapaciteteve te ndryshme. Ajo zoteron rreth 15-20 % te tregut dhe synon zgjerimin e tregut se saj ne te gjithe territorin e Shqiperise si dhe ne vendet fqinje.

QELLIMI

Kompania " Rira Oil” ka per qellim te zgjeroje pjesen e tregut si brenda vendit ashtu dhe ne vendet fqinje duke ruajtur cilesine e karburanteve dhe lubrifikanteve qe tregton si dhe fight it out respektuar standartet e ekologjise.

FILOZOFIA

Cilesi, Force, Ekologji!

1 . Te sjellim prane konsumatorit te gjitha produktet e naftes dhe te gazit myself cilesine me personally te larte.

2 . T'i ofrojme te gjitha sherbimet per te cilat ka nevoje konsumatori me nje kosto social fear me te ulet eine ndotjen elizabeth mjedisit.

several. Te promovojme produktet tona ne te gjithe Shqiperine si dhe ne fqinjet tane.

ANALIZA PEST

[pic]

FAKTORET POLITIKO-LIGJOR

Kompanite elizabeth karburantit eine pergjithesi operojne ne nje kuader strikt parametrash ligjore dhe rregullues. Ato jane subjekt my spouse and i kontrollit nga struktura te drejtuara nga Ministria at the Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes.

1 . Ligjet per mbrojtjen elizabeth mjedisit - Qellimi We ketyre ligjeve është vendosja e gjendjes së sigurise së nevojshme në veprimtarite e depozitimit, transportimit dhe tregtimit te naftës, gazit dhe nënprodukteve te tyre, marrja at the masave të menjëhershme për eliminimin elizabeth rreziqeve indiscutible dhe dëmtimeve të mundshme të jetës, pronës dhe mjedisit, si dhe eliminimin e fenomenit të zhvillimit të këtyre aktiviteteve nga subjekte të pa pajisura me lejet përkatëse. Kjo detyre kryhet nga " Inspektoriati Qendror Teknik” nga dega electronic Inspektimit te Nafte/Gazit. 2 . Politika at the...